Strategie en doelstellingen

Onze belangrijkste doelstellingen zijn:
Behouden, beheren en beschermen van het oude Biltsche Meertje

1.Strategie
De (statutaire) doelstelling van de stichting luidt als volgt:
Het behoud, verbeteren en het eventueel uitbreiden van het bestaande, openbare, natuurlijke en cultuurhistorische karakter van het oude Biltsche Meertje aan de Klaphekweg te Bilthoven (kadastraal bekend gemeente De Bilt, sectie E nummers -1212 en 1217), waaronder (maar niet beperkt tot) actieve bescherming en verbetering van de natuur aldaar waaronder flora, fauna en alle ecologische aspecten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.De stichting meent dat groene natuurbeleving van belang is voor jong en oud. Door middel van het openbaar houden van dit naast de St. Theresiaschool gelegen stukje natuur levert het oude Biltsche Meertje een bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd. Het natuurterrein heeft daarbij als openbare plek een publieke en sociale functie.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken, door onder meer :het bewerkstellingen van een groene bestemming voor het gehele oude Biltsche Meertje;

 1. het behoud en eventueel uitbreiden van het oude Biltsche Meertje en aangrenzende groengebieden;
 2. het beschermen en verbeteren van de natuur van het oude Biltsche Meertje, waaronder flora, fauna en alle ecologische aspecten;
 3. het bieden van een plek voor kinderen om te kunnen spelen in openbaar groen;
 4. omwonenden en gebruikers te betrekken bij de inrichting, het onderhoud en het gebruik van het oude Biltsche Meertje;
 5. het organiseren van onderhoudsdagen, waarbij door middel van burgerparticipatie wordt bijgedragen aan het onderhoud van het terrein in samenwerking met de gemeente en daartoe relevante partners;
 6. het aantrekken van vrijwilligers die helpen bij het groenonderhoud;
 7. stimuleren van natuureducatie voor leerlingen van (basis)scholen
 8. het werven van nieuwe vrienden en donateurs;
 9. inzet van de website en social media om meer bekendheid te geven aan het oude Biltsche Meertje en de doelstellingen van de stichting; en/of
 10. alle andere activiteiten, welke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling.

De stichting wil het bewerkstelligen van haar doelstellingen bekostigen uit bijdragen en donaties van vrienden en donateurs, sponsoren en fondsen en andere begunstigers die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.

2.Situatieschets
Hieronder een schets van de ontwikkelingen zoals geconstateerd bij de oprichting van de stichting.

Het oude Biltsche Meertje is zeer geliefd bij de buurt en buurtbewoners. Het oude Biltsche Meertje is een van de weinige openbare groenvoorzieningen in de buurt en wordt intensief gebruikt door buurtkinderen en door de leerlingen van de St. Theresiaschool en de buitenschoolse opvang. De school organiseert op het terrein natuureducatie en sportlessen. De buitenschoolse opvang van de school maakt gebruik van het terrein voor de dagactiviteiten en biedt er workshops aan.  In het kader van respect voor de natuur leren kinderen het park te onderhouden.Het oude Biltsche Meertje heeft een sociale functie en is een van de weinige plekken waar dagelijks wandelaars gebruik van maken. Het oude Biltsche Meertje is een plek waar een diversiteit aan dieren leeft en verblijft waaronder beschermde diersoorten.

3. Actiepunten 2018 – 2020
Het ontwerpen van een plan voor het bevorderen van flora en fauna.
Het bewerkstellingen van een groene bestemming voor het gehele oude Biltsche Meertje.
Het werven van ‘vrienden van’, donateurs en fondsen.
Het organiseren van onderhoudsdagen.De stichting is opgericht op 26 juni 2018 en heeft geen vermogen dat moet worden beheerd en/of kan worden besteed.

4.Bestuur
Ad van Gameren, Voorzitter, Michiel Verveld, Penningmeester, Marjan Salverda-van de Hoef, Secretaris Gitta van Eick, Bestuurslid
De stichting wordt bestuurd door een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur, dat vier leden kent. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen worden herbenoemd voor een periode van drie jaar. De stichting heeft geen eigen personeel in dienst.

5.Besteding van de middelen en besluitvorming
Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. Over de besteding van de geworven middelen beslist het bestuur, waarbij de meerderheid van stemmen geldt. Hierbij neemt het bestuur de specifieke wensen van de begunstigers in acht. Alle geworven middelen komen uitsluitend ten goede aan activiteiten die vallen binnen de doelstellingen van de stichting.Over alle kosten die door de stichting worden gemaakt, wordt in het bestuursverslag verantwoording afgelegd.

6.Termijn van het beleidsplan
Het beleidsplan loopt van 2018 – 2020.
Er wordt jaarlijks een jaarplan gepubliceerd op de website.

Download hier het beleidsplan

7.Boekjaar en jaarstukken
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. In januari van elk jaar worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het eerdere boekjaar opgemaakt.
Deze jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden.
Begunstigers van de “Stichting Vrienden van het oude Biltsche Meertje ontvangen steeds in maart informatie over de bestedingen in het voorgaande boekjaar.
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door publicatie op haar website: www.vriendenoudebiltschemeertje.nl. Het jaarverslag en een beknopte versie van het beleidsplan zijn ook op deze website te vinden.

Klik op de volgende link voor de financiële verslaglegging over 2018: SVvhoBM – Fin Jaarverslag 2018

Klik op de volgende link voor de financiële verslaglegging over 2019: SVvhoBM – Fin Jaarverslag 2019

8.Bestemming liquidatiesaldo
Alle middelen van de stichting worden aangewend voor bovenstaande doelstellingen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Zoals blijkt uit artikel 14 van de statuten zal een batig liquiditeitssaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of uitgekeerd worden aan stichting het Utrechts Landschap, gevestigd te De Bilt.

 

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken, door onder meer :

 1. Het bewerkstellingen van een groene bestemming voor het gehele oude Biltsche Meertje gelegen naast de Klaphekweg te Bilthoven
 2. Het behouden, beheren, beschermen en eventueel uitbreiden van het oude Biltsche Meertje en aangrenzende groengebieden
 3. Het beschermen en verbeteren van de natuur van het oude Biltsche Meertje, inclusief flora, fauna en alle ecologische aspecten;
 4. Het bieden van een plek voor kinderen om te kunnen spelen in openbaar groen.
 5. Omwonenden en gebruikers te betrekken bij de inrichting, het onderhoud en het gebruik van het oude Biltsche Meertje
 6. Het organiseren van onderhoudsdagen en door middel van burgerparticipatie bijdragen aan het onderhoud van het terrein in samenwerking met de gemeente en daartoe relevante partners.
 7. Het aantrekken van vrijwilligers die helpen bij het groenonderhoud.
 8. Stimuleren van natuureducatie voor leerlingen van (basis)scholen
 9. Het werven van nieuwe vrienden en donateurs.
 10. Het gebruik van de website en social media om meer bekendheid te geven aan het oude Biltsche Meertje
 11. Alle andere activiteiten, welke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling.

De stichting wil dit geheel bekostigen uit bijdragen en donaties van vrienden en donateurs, sponsoren en fondsen en andere begunstigers die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.

Situatieschets:

Ontwikkelingen zoals geconstateerd bij de oprichting van de stichting.
Het oude Biltsche Meertje is zeer geliefd bij de buurt en buurtbewoners. Het oude Biltsche Meertje is een van de weinige openbare groenvoorzieningen in de buurt en wordt intensief gebruikt door buurtkinderen en door de vele leerlingen van de Theresiaschool en de BSO (buitenschoolse opvang).  De school organiseert op het terrein natuureducatie en sportlessen. De BSO maakt gebruik van de ruimte voor dagactiviteiten en biedt er workshops aan.  In het kader van respect voor de natuur leren kinderen het park mooi te houden en te onderhouden.

Het Oude Biltsche Meertje heeft een sociale functie en is een van de weinige ‘openbaar groen’ plekken waar dagelijks wandelaars gebruik van maken. Het Oude Biltsche Meertje is een plek waar ook beschermde dieren leven en verblijven.

9. Actiepunten 2018 – 2022

Het ontwerpen van een plan voor het bevorderen van flora en fauna.

 1. Het bewerkstellingen van een (volledig) groene bestemming voor het gehele oude Biltsche Meertje
 2. Fondsenwerving en donateurswerving
 3. Het organiseren van onderhoudsdagen en informatie avonden
 4. Het blijven ontwikkelen van onze website en verspreiden van nieuwsbrieven om meer bekendheid te genereren voor de stichting en haar doelstellingen

De stichting is opgericht in 2018 en heeft geen vermogen dat beheerd moet worden of kan worden besteed.