Strategie en doelstellingen

Lees meer: Strategie en doelstellingen

Onze belangrijkste doelstellingen zijn:
Behouden, beheren en beschermen van het oude Biltsche Meertje

1.Strategie
De (statutaire) doelstelling van de stichting luidt als volgt:

Het behoud, verbeteren en het uitbreiden van het bestaande, openbare, natuurlijke en cultuurhistorische karakter van het oude Biltsche Meertje aan de Klaphekweg te Bilthoven (kadastraal bekend gemeente De Bilt, sectie E nummers -1212 en 1217), waaronder (maar niet beperkt tot) actieve bescherming en verbetering van de natuur aldaar waaronder flora, fauna en alle ecologische aspecten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting meent dat groene natuurbeleving van belang is voor jong en oud. Door middel van het openbaar houden van dit naast de St. Theresiaschool gelegen stukje natuur levert het oude Biltsche Meertje een bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd. Het natuurterrein heeft daarbij als openbare plek een publieke en sociale functie.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken, door onder meer :

 1. het bewerkstelligen van een groene bestemming voor het gehele oude Biltsche Meertje;
 2. het behoud en uitbreiden van het oude Biltsche Meertje en aangrenzende groengebieden;
 3. het beschermen en verbeteren van de natuur van het oude Biltsche Meertje, waaronder flora, fauna en alle ecologische aspecten;
 4. het bieden van een plek voor kinderen om te kunnen spelen in openbaar groen;
 5. omwonenden en gebruikers te betrekken bij de inrichting, het onderhoud en het gebruik van het oude Biltsche Meertje;
 6. het organiseren van onderhoudsdagen, waarbij door middel van burgerparticipatie wordt bijgedragen aan het onderhoud van het terrein in samenwerking met de gemeente en daartoe relevante partners;
 7. het aantrekken van vrijwilligers die helpen bij het groenonderhoud;
 8. stimuleren van natuureducatie voor leerlingen van (basis)scholen
 9. het organiseren van (meer) jaarlijkse activiteiten op deze locatie;
 10. het werven van nieuwe vrienden en donateurs;
 11. inzet van de website en social media om meer bekendheid te geven aan het oude Biltsche Meertje en de doelstellingen van de stichting; en/of
 12. alle andere activiteiten, welke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling.

De stichting wil het bewerkstelligen van haar doelstellingen bekostigen vanuit bijdragen en donaties van vrienden en donateurs, sponsoren en fondsen en andere begunstigers die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.

2.Situatieschets


Hieronder een schets van de ontwikkelingen zoals geconstateerd bij de oprichting van de stichting.

Het oude Biltsche Meertje is zeer geliefd bij de buurt en buurtbewoners. Het oude Biltsche Meertje is een van de weinige openbare groenvoorzieningen in de buurt en wordt intensief gebruikt door buurtkinderen en door de leerlingen van de St. Theresiaschool en de buitenschoolse opvang. De school organiseert op het terrein natuureducatie en sportlessen. De buitenschoolse opvang van de school maakt gebruik van het terrein voor de dagactiviteiten en biedt er workshops aan. In het kader van respect voor de natuur leren kinderen het park te onderhouden. Het oude Biltsche Meertje heeft een sociale functie en is een van de weinig ‘openbaar groen’ plekken waar dagelijks wandelaars gebruik van maken. Het oude Biltsche Meertje is een plek waar een diversiteit aan dieren leeft en verblijft waaronder beschermde diersoorten.

3.Bestuur
Ad van Gameren, Voorzitter, Robbert Sturm, Penningmeester, Jarise Kaskens, Secretaris en Gitta van Eick, Bestuurslid
De stichting wordt bestuurd door een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur, dat vier leden kent. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen worden herbenoemd voor een periode van drie jaar. 
De stichting heeft geen eigen personeel in dienst.

4.Besteding van de middelen en besluitvorming
Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. Over de besteding van de geworven middelen beslist het bestuur, waarbij de meerderheid van stemmen geldt. (Wanneer de stemmen ‘staken’ geeft de stem van de voorzitter de ‘doorslag’). Hierbij neemt het bestuur de specifieke wensen van de begunstigers in acht. Alle geworven middelen komen uitsluitend ten goede aan activiteiten die vallen binnen de doelstellingen van de stichting.
Over alle kosten die door de stichting worden gemaakt, wordt in het bestuursverslag verantwoording afgelegd.

5.Termijn van het beleidsplan
Het beleidsplan loopt van 2023-2027.
Er wordt jaarlijks een jaarplan gepubliceerd op de website.

Download hier het beleidsplan

6.Boekjaar en jaarstukken
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. In januari van elk jaar worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het eerdere boekjaar opgemaakt.
Deze jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden.
Begunstigers van de “Stichting Vrienden van het oude Biltsche Meertje worden via de website geinformeerd over de bestedingen in het voorgaande boekjaar.
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door publicatie op haar website: www.vriendenoudebiltschemeertje.nl. Het jaarverslag en (een beknopte versie van) het beleidsplan zijn ook op deze website te vinden.

Klik op de volgende link voor de financiële verslaglegging over 2018: Jaarverslag 2018

Klik op de volgende link voor de financiële verslaglegging over 2019: Jaarverslag 2019

Klik op de volgende link voor de financiële verslaglegging over 2020: Jaarverslag 2020

Klik op de volgende link voor de financiële verslaglegging over 2021: Jaarverslag 2021

Klik op de volgende link voor de financiele verslaglegging over 2022: Jaarverslag 2022

Klik op de volgende link voor de financiele verslaglegging over 2023: Jaarverslag 2023

7.Bestemming liquidatiesaldo
Alle middelen van de stichting worden aangewend voor bovenstaande doelstellingen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Zoals blijkt uit artikel 14 van de statuten zal een batig liquiditeitssaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of uitgekeerd worden aan stichting het Utrechts Landschap, gevestigd te De Bilt.


8. Actiepunten 2023-2027

Het ontwerpen van een plan voor het bevorderen van flora en fauna.

 1. Het bewerkstelligen van een (volledig) groene bestemming voor het gehele oude Biltsche Meertje
 2. Fondsenwerving en donateurswerving
 3. Het organiseren van onderhoudsdagen, buurtbijeenkomsten en informatie-avonden
 4. Het blijven ontwikkelen van onze website en verspreiden van nieuwsbrieven/flyers om meer bekendheid te genereren voor de stichting en haar doelstellingen

De stichting is opgericht in 2018 en heeft geen vermogen dat beheerd moet worden of kan worden besteed.


9. Verslag van activiteiten in 2022 en 2023

In 2022 konden vanwege corona de (Nieuwjaars) borrel die gepland was op 9 januari 2022 en de snoeimiddag in februari 2022 niet doorgaan.
Op 15 oktober 2022 heeft wel een snoeimiddag plaatsgevonden.

In 2023 zijn we weer gestart met een Nieuwjaarsborrel (op 8 januari 2023).
Op 18 februari heeft de voorjaarssnoeimiddag plaatsgevonden en  p 28 oktober 2023 vindt de najaars-snoeimiddag plaats. 

Privacy statement